Teostamisel projektid

Teostamisel projektid

Teostamisel projektid

Teostamisel projektid

Teostamisel projektid

Teostamisel projektid

Pikknurme küla ÜVK rekonstrueerimine

Pikknurme küla ÜVK rekonstrueerimine

Projekt number: 18238

Põltsamaa Vesi OÜ esitas veebruaris 2021 SA KIK Keskkonnaprogrammi taotluse Pikknurme küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks. 15. juunil 2021 kiitis heaks ja kinnitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus selle rahastamise. 

Pikknurme ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise kaudu toimub piirkonna üldise elukvaliteedi ning teenuse
kvaliteedi parandamine. Projekt aitab tõsta joogivee kvaliteeti, kontrollides veevõttu ning vähendades reoveest tulenevat koormust pinna- ja põhjaveele.

Projekti algus: 01.08.2021

Projekti lõpp: 31.12.2022

Projekti kogumaksumus: 383 400 eurot, millest Keskkonnaprogrammi rahastus 249 210 eurot.